برچسب: incomparably

  • حکایت بلا نسبت

    ویراست در باغستان شهریار 14:03 دوشنبه 5 اردیبهشت 1401. 14:04 همین حوالی. چهار یا پنج سال پیشتر، دست کم بیش از سه سال بوده باشد گمان می‌بریم در اثر مشاهدۀ وضع نامناسب موجود و گمانمان از ناآگاهی یا جهل آقای علی خامنه‌ای رهبر وقت فلتا(ایران) بالاترین مقام موجود به ایشان زیاد حواله می‌داشتیم کرّه خر[…]