دسته: Work work and work

  • کار، کار و کار

    به گمان در اشعار آقای مولانا نیز اشاره ای شده است به ماندگاری و سرمایه بودن کار، آنچه با گمان به مساعدت حضور ذهن تلاش به یادآوری داریم در خصوص یافتن کار است، به گمان آقای خامنه ای از طریق کانال آقای شجریان تلاش داشته اند که ما را با فضای استیج و خوانندگی و[…]