دسته: personally-ir-status

  • وضعییت Personally.ir

    چند وقتی هست به روز رسانی هسته ی WordPress به آخرین نسخه ی تحت توسعه دچار مشکل است که بر آن شدیم تا به صورت دستی آن را به انجام رسانیم، با 3G سرعتی هلزونی در رایتل بر قرار بود که در نهایت تبدیل به 4G شد و انجام گرفت و آپلود نیز صورت گرفت،[…]