دسته: Dental cover

  • سراب، پوست کندن، سفر، سفره، روکش دندان

    چند سال پیشتر در مسیر تبریز به اردبیل بودم حوالی بعد از ظهر، در مسیر شخصی را به مقصد سراب که شهری در میان ره بود برداشتم، در آن دوران هنوز این هجم از مسافرکشی به نظر نبود و در رفت و آمد به مقصد شبستر تا اردبیل چند مسافر باریکه ای از سوخت و[…]