تصاویری از اتاق اقامت در بلا نسبت طویله ی باغستان شهریار


به گمان برای همراهی با صدای کولر در طبقه ی بالا نیز در حال دویدن هستند، ۱۷:۱۵ چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ آگوست ۱۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. اسلاگ نوشته با تردید در مناسب بودن معنای مصطلح exept barn به صورت فارسی در الفبای لنایی(عربی) منتشر شد، ۱۷:۱۸ همین حوالی.

پیشتر در گبضه نیز از اتاق تصاویری گرفته شده بود از نشستن بر زمین خشک با یکی دو لایه پتو و از این قبیل که به گمان تحت تاثیر اندیشه ی عیب است این بلا نسبت گوساله آقای والد پاک شده است به گمان نه از سر عیب که از سر گمان و توههم عدم تمایل که ما خیلی بلا نسبت نجاسات گنده نجاستی هستیم، ۱۷:۳۴ همین حوالی. “بی نیازی” به “عدم ضرورت” و “عدم تمایل” ویراست شد، ۱۷:۳۷همین حوالی. “پخ” در استفاده ی نخست به نجاسات و در استفاده ی دووم که “پخی” مطرح شده بود به نجاست ویراست شد، ۱۷:۳۹ همین حوالی.


6,427 پاسخ به “تصاویری از اتاق اقامت در بلا نسبت طویله ی باغستان شهریار”